தலை முடி அடர்த்தியாக வளர நெல்லிக்காய் எண்ணெய் | Homemade amla hair oil for super fast hair growth

தலை முடி அடர்த்தியாக வளர நெல்லிக்காய் எண்ணெய் | Homemade amla hair oil for super fast hair growth

Amla Oil

Proponents also claim that amla oil can promote hair growth and help treat dry, itchy scalp and dandruff. Besides essential fatty acids, amla fruit are high in vitamin C, flavonoids, polyphenols, and also contain water, protein, carbohydrates, vitamins, and minerals.

For healthier shiny hair, just apply few drops into your daily shampoo. The rich nutrients in Amla Oil will also promote hair growth. Once a month use Amla Oil in a hair treatment for a more direct approach. Amla Oil is often used as conditioner applied after shampooing.

Category: அழகுக்குறிப்புகள்
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *